Norstat ja GDPR

Artikla 13

Henkilötietojen keräyksestä

 1. Kun rekisteröityltä henkilöltä kerätään henkilötietoja, on rekisterinpitäjän annettava rekisteröidylle seuraavat tiedot:
  1. rekisterinpitäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot sekä tarvittaessa rekisterinpitäjän edustaja;
   Löydät kaikki asianmukaiset osoitteet sivustolta https://norstatgroup.com/contact/
  2. ;
   Varmistaakseen samankaltaiset GDPR-käytännöt on Norstat Groupissa nimitetty yksi tietosuojavaltuutettu. Norstatin DPO on Tone Belsvik.
  3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, sekä käsittelyn oikeusperusta;
   Käsittelyn oikeudellinen perusta on suostumus, joka on anneetu jäseneksi liityttäessä.
  4. jos käsittely perustuu artiklan 6 (1) kohdan (f) alakohtaan, rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut;
   Norstatin käsittely perustuu (a) artiklan 6 (1) kohtaan, datakohde on antanut suostumuksensa.
  5. henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, jos sellaisia on;
   Norstatin keräämien henkilökohtaisten tietojen luovuttaminen edellyttää aina hyväksyntääsi. Kirjautumalla jäsensivustolle on sinulla aina pääsy omiin tietoihisi. Voit milloin tahansa poistaa tai muokata tietojasi.
  6. soveltuvin osin se, että rekisterinpitäjä aikoo siirtää henkilötietoja kolmannelle maalle tai kansainväliselle järjestölle, ja jos komissio on tehnyt riittävät päätökset tai jos niitä ei ole, tai siirtojen tapauksessa joihin viitataan artiklan 46 tai 47 kohdassa tai 49 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetulla viittauksella asianmukaisiin tai soveltuviin suojatoimenpiteisiin ja keinoihin, joilla hankitaan jäljennös niistä tai jos ne on asetettu saataville.
   Tietoja ei siirretä ETA: n ulkopuolelle.
 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidylle seuraavat tiedot: lisätietoja, jotka ovat välttämättömiä oikeudenmukaisen ja avoimen käsittelyn varmistamiseksi:
  1. ajanjakso, jona henkilötiedot tallennetaan, tai jos se ei ole mahdollista, kyseisen ajan määrittämiseen käytetyt perusteet;
   Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin Norstat tarvitsee niitä datan prosessointiin. Tiedot löytyvät tietosuojakäytännöstä.
  2. on olemassa oikeus pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojen käsittelyä, tietojen korjaamista tai poistamista tai tietosuojaa koskevan käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus tietojen siirtämiseen;
   Voit milloin tahansa poistaa tiedot jäsensivustostasi. Tietojen siirtämisessä ota yhteyttä Norstat-tukeen, tiedot löytyvät jäsensivuilta.
  3. jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista;
   Hyväksyntä kaikkien tietojen käsittelyyn tai tiettyyn seurantaan voidaan peruuttaa milloin tahansa jäsensivujen kautta tai ottamalla yhteyttä datan kontrolleriin.
  4. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle;
   Yhteystiedot valvontaviranomaiselle löydät tietosuojakäytännöstä.
  5. onko henkilötietojen toimittaminen lakisääteinen tai sopimusvelvoite tai sopimuksen tekemiseen tarvittava vaatimus, sekä siitä, onko rekisteröidyn velvollisuus toimittaa henkilötietoja ja tällaisten tietojen toimittamatta jättämisen mahdolliset seuraukset;
   Jotta voisimme esittää edustavan otoksen väestöstä, tarvitsemme jonkin verran taustatietoja kutsumalla oikean kohderyhmän markkinatutkimukseen. Tämä sisältää yhteystietosi ja muut tiedot, jotka näkyvät jäsensivuillasi.
  6. 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitettu automaattinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi, ja ainakin näissä tapauksissa merkityksellinen tieto kyseisestä logiikasta, kuten tällaisen käsittelyn merkitys ja suunnitellut seuraukset rekisteröidylle.
   Emme tee automaattista päätöksentekoa.
 3. Jos rekisterinpitäjä aikoo edelleen käsitellä henkilötietoja muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot on kerätty, rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidylle ennen tätä lisäkäsittelyä tiedot toisesta tarkoituksesta ja 2 kohdassa tarkoitetuista asiaankuuluvista lisätiedoista.
  Sinulle ilmoitetaan aina ja pyydetään suostumusta, jos aiomme käsitellä tietoja muuhun tarkoitukseen.
 4. Edellä olevia 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta, jos ja mikäli rekisteröidyllä on jo tiedot.

 

 

Artikla 14

Tiedot, jotka on toimitettava, jos henkilötietoja ei ole saatu rekisteröidyltä

 1. Jos henkilötietoja ei ole saatu rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidylle seuraavat tiedot:
  1. rekisterinpitäjän ja tarvittaessa rekisterinpitäjän edustajan henkilöllisyys ja yhteystiedot;
   Ohjaajan henkilöllisyys ja yhteystiedot löytyvät Tietosuojakäytännöstä.
  2. tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tarvittaessa;
   DPO: n henkilöllisyys ja yhteystiedot on ilmoitettu tietosuojakäytännössä
  3. sen käsittelyn tarkoituksiin, johon henkilötiedot on tarkoitettu, sekä käsittelyn oikeudellinen perusta;
   Markkinatutkimus, digitaalisen kampanjan validointi ja segmenttien validointi. Oikeusperusta on suostumus evästeiden seurantaan ja kolmannen osapuolen evästeiden seurantaan. Tämä suostumus voidaan milloin tahansa peruuttaa.
  4. kyseisten henkilötietojen luokat;
   Profiilisi tiedot.
  5. henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, jos sellaisia on;
   Vastaanottajat tunnistetaan jäsensivustolla, jossa suostumus annetaan / peruutetaan vastaanottajan tasolla.
  6. soveltuvissa tapauksissa, että rekisterinpitäjä aikoo siirtää henkilötietoja vastaanottajalle kolmannessa maassa tai kansainvälisessä organisaatiossa ja että komissio on tehnyt riittävän päätöksen tai jos sitä ei ole tehty, tai 46 tai 47 artiklassa tai 49 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut siirrot, viittaus asianmukaisiin tai soveltuviin suojatoimenpiteisiin ja keino saada jäljennös niistä tai jos ne on asetettu saataville.
   Tietoja ei siirretä ETA: n ulkopuolelle.
 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi rekisterinpitäjän on toimitettava rekisteröidylle seuraavat tiedot, jotka ovat välttämättömiä oikeudenmukaisen ja avoimen käsittelyn varmistamiseksi:
  1. ajanjakso, jona henkilötiedot tallennetaan, tai jos se ei ole mahdollista, kyseisen ajan määrittämiseen käytetyt perusteet;
   Ajanjakso, jona henkilötiedot tallennetaan, on ilmoitettu tietosuojakäytännössä
  2. jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. - rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut;
   Käsittely perustuu suostumukseen.
  3. on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojen käsittelyä ja korjaamista tai poistamista tai tietosuojaa koskevan käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä sekä oikeus tietojen siirtämiseen;
   2. kohdan b alakohdan mukaiset rekisteröidyn oikeudet on ilmoitettu tietosuojakäytännössä.
  4. missä käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan, on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus, vaikuttamatta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista;
   Hyväksyntä kaikkien tietojen käsittelyyn tai tiettyyn seurantaan voidaan peruuttaa milloin tahansa jäsenkorttien kautta tai ottamalla yhteyttä data kontrolleriin.
  5. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle;
   Oikeus esittää valitus on esitetty tietosuojakäytännössä.
  6. mistä lähteestä henkilötiedot ovat peräisin ja tarvittaessa, onko kyse peräisin julkisista lähteistä;
   Henkilötietojen lähde on kuvattu yksityisyydensuojakäytännössä evästeen seurannassa ja kolmannen osapuolen seuranta-luvussa.
  7. 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitettu automaattinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi, ja ainakin näissä tapauksissa merkityksellinen tieto kyseisestä logiikasta, kuten tällaisen käsittelyn merkitys ja suunnitellut seuraukset rekisteröidylle.
   Emme tee automaattista päätöksentekoa.
 3. Rekisterinpitäjän on toimitettava 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot:
  1. kohtuullisen ajan kuluessa henkilötietoja, mutta viimeistään kuukauden kuluessa ottaen huomioon erityiset olosuhteet, joissa henkilötietoja käsitellään;
   Tiedot ovat saatavilla tietosuojakäytännöissä, eikä henkilötietoja saada ennen kuin nimenomainen suostumus on annettu.
  2. jos henkilötietoja käytetään viestintään rekisteröidyn kanssa viimeistään silloin, kun ensimmäinen tiedonanto annetaan kyseiselle rekisteröidylle;
   N / A
  3. jos ilmoitetaan toiselle vastaanottajalle, viimeistään silloin, kun henkilötiedot luovutetaan ensimmäisen kerran.
   N / A
  4. Jos rekisterinpitäjä aikoo edelleen käsitellä henkilötietoja muuhun tarkoitukseen kuin siihen, jota varten henkilötiedot on saatu, rekisterinpitäjän on toimitettava henkilötietoja rekisteröidyille ennen tätä lisäkäsittelyä tiedot toisesta tarkoituksesta ja 2 kohdassa tarkoitetuista asiaankuuluvista lisätiedoista.
   Emme käsittele tietoja enempää ilman nimenomaista suostumustasi, joten 5a–5d kohdat eivät koske sinua.
 4. Edellä olevia 1–4 kohtaa ei sovelleta, jos ja mikäli:
  1. rekisteröidyllä on jo tiedot;
  2. tällaisten tietojen toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaisi kohtuuttomia ponnisteluja erityisesti käsittelyä arkistointitarkoituksiin yleisen edun vuoksi, tieteellistä tai historiallista tutkimusta tai tilastointitarkoituksia varten, jollei mainituista edellytyksistä ja takeista muuta johdu 89 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai siltä osin kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu velvoite voi tehdä mahdottomaksi tai vakavasti haittaa tämän käsittelyn tavoitteiden saavuttamista. Tällöin rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet tietosuojan oikeuksien ja vapauksien ja oikeutettujen etujen suojaamiseksi, mukaan lukien tietojen julkistaminen;
  3. tietojen hankkiminen tai julkistaminen on nimenomaisesti säädetty unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, johon rekisterinpitäjä koskee, ja joka tarjoaa asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tai
  4. jos henkilötietojen on pysyttävä luottamuksellisina, sillä on velvollisuus noudattaa salassapitovelvollisuutta, jota säännellään unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, mukaan lukien lakisääteinen salassapitovelvollisuus.