Warunki i zasady

1. Rejestracja

Każdy uczestnik Norstatpanel może zarejestrować się tylko raz. Norstatpanel sprawdza podane informacje pod kątem wiarygodności. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia z Norstatpanel uczestników, którzy na podstawie wprowadzonych danych mogą zostać wyraźnie zidentyfikowani jako osoby, korzystające z więcej niż jednego konta, lub podali podczas rejestracji lub/i w ankietach nieprawdziwe informacje.

2. Uczestnictwo

Udział w Norstatpanel jest możliwy wyłącznie na zaproszenie. Zaproszenia do Norstatpanel odbywają się losowo (zgodnie z zasadami obowiązującymi w badaniach rynku) i zaproszenia nie można uzyskać na prośbę. Uczestnikiem Norstatpanel może zostać osoba, która ukończyła 15 lat, zamieszkuje na terytorium Polski i ma dostęp do internetu i własny adres email. Uczestnictwo jest bezpłatne i niezobowiązujące - może zostać zakończone w dowolnym momencie. Wszelkie dane osobowe uczestników Norstatpanel, są usuwane niezwłocznie po skasowaniu konta w Norstatpanel. Będziemy kontaktować się z uczestnikami Norstatpanel, którzy nie wypełnili żadnej ankiety przez 6 miesięcy, aby potwierdzić ich dalszą chęć pozostania w Norstatpanel. Jeśli uczestnik nie zareaguje na wiadomość status uczestnictwa zostanie ustawiony na "Nieaktywny", a wszystkie zebrane dotąd monety Norstat zostaną usunięte.

3. Ankiety

Będziesz zapraszany/a do wzięcia udziału w ankietach internetowych. Zaproszenie do ankiety będzie zawierało informację o czasie trwania oraz ilości wynagrodzenia (monet Norstat), jakie otrzymasz za wypełnienie ankiety. Nie masz obowiązku udziału w ankiecie. Norstatpanel automatycznie decyduje, do kogo wyślemy zaproszenie do danej ankiety, ponieważ nie wszyscy uczestnicy Norstatpanel będą spełniać określone kryteria wyboru grupy docelowej. Uczestnicy Norstatpanel zobowiązują się odpowiadać na pytania bez wpływu innych osób i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia uczestników z Norstatpanel, jeśli udzielą fałszywych odpowiedzi lub odpowiedzi złej jakości.
Prawa autorskie do treści ankiety są zastrzeżone. Wszelkie powielanie lub używanie obiektów, takich jak obrazy, diagramy, dźwięki lub teksty, w jakichkolwiek publikacjach elektronicznych lub drukowanych, bez zgody autora jest niedozwolone.

4. Wynagrodzenie i płatności

Uczestnicy Norstatpanel, jako wynagrodzenie za udział w ankietach otrzymują monety Norstat. Wynagrodzenie zależy od przewidywanego czasu trwania badania. Norstatpanel wynagradza tylko ankiety wypełnione w całości. Uczestnicy, którzy przerwali ankietę, nie otrzymują wynagrodzenia, ponieważ niekompletne ankiety nie mogą być brane pod uwagę w analizach statystycznych. Jeśli skasujesz swoje konto, lub jeśli Norstatpanel zmieni status Twojego konta na na "nieaktywny" (patrz punkt 2), lub jeśli Twoje konto zostanie zablokowane, zebrane monety Norstat zostaną wykasowane ze skutkiem natychmiastowym. Pamiętaj, że wynagrodzenie może podlegać opodatkowaniu - w zależności od kwoty. Zapoznaj się z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Twoim kraju zamieszkania.