Dataskydd

Personlig data är alltid konfidentiell

Vi behandlar din personliga data och information med strikt konfidentialitet. Marknadsundersökningar analyseras alltid anonymt. När en kund emottar sin data från våra undersökningar, får kunden endast sammanslagna resultat från undersökningen och aldrig din personliga data.

Allt överensstämmer med strikta lagkrav

Datan samlas in, processas och används i enighet med strikta krav från GDPR. Norstat processar och använder endast den insamlade datan så långt det är nödvändigt för att bedriva marknadsundersökningar, är lagligt tillåtet och specificerat av dig. Datan från individuella undersökningar analyseras i en anonymiserad form.

Vi vill betona att din adressinformation förvaras helt åtskild från dina svar. Ditt medgivande är frivilligt och kan när som helst återkallas.

Vi följer även de allmänna bestämmelserna gällande integritet samt juridiska riktlinjer från ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research). Om du vill ha mer information, tveka inte att kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Marknadsundersökningar är inte marknadsföring

Datan som samlas in av Norstat används för att kartlägga vanor, attityder och preferenser för kommersiella och undersökningsrelaterade ändamål. Du kommer aldrig bli ombedd att köpa produkter eller tjänster, och du kommer inte heller få reklam från en tredje part. Den personliga information som samlas in av Norstat kommer ej delges till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke till detta.

Vilken typ av personlig data vi samlar in om dig, och varför

Beroende på vilken information du har givit oss, innehar vi viss personlig data om dig. Detta är exempelvis namn, ålder, kön, postnummer, telefonnummer och gatuadress.

Vi använder information om ålder, kön och postnummer, tillsammans med dina svar på våra profilfrågor, för att avgöra vilka undersökningar vi ska bjuda in dig till. Utifrån denna information avgör vi huruvida du tillhör målgruppen i en undersökning, så att vi kan minska risken att bjuda in dig till en enkät som du inte kommer ha möjlighet att slutföra.

Vi processar din kontaktinformation för att kunna bjuda in dig till undersökningar, och ge dig ersättning när du har slutfört undersökningar. Vi lagrar också information om vilka enkäter du har blivit inbjuden till, och vilka du har slutfört, för att korrekt kunna tillföra Norstatmynt. I din profil lagrar vi dock inte någon information om dina svar på undersökningsfrågor.

All information v har lagrad om dig är tillgänglig under Mina sidor på vår hemsida.

Panelmedlemskap och vårt användande av din data

Som medlem i vår panel ger du Norstat rätt att till kunder föra vidare data du har angett i din profil och data du lämnar i en undersökning, i en statistiskt processad form och i en form som är anonymiserad. Namn, postadress, mailadress eller annan personlig information som kan identifiera individer kommer ej föras vidare till våra kunder eller andra, utan föregående uttryckligt samtycke till detta. Som panelmedlem besvarar du våra undersökningar när det passar dig.

Information du lämnar i specifika snabbfrågor kan ej editeras via ditt användarkonto. Du kan dock se och radera denna information när som helst, när du är inloggad på ditt användarkonto.

Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående meddelande, rapportera panelmedlemmar som misstänks besvara undersökningar med låg kvalitet, inklusive vid kontroller av svarstid eller svarsmönster. Medlemmen kommer även förlora sina insamlade Norstatmynt, om det framkommer att svaren är av så dålig kvalitet att de inte kan användas i vårt analysarbete. Det är ej tillåtet att registrera fler än ett användarkonto eller en mailadress per person i panelen. Duplikatkonton, med tillhörande Norstatmynt, kommer raderas utan förvarning.

Lagring av data

Din profil är sparad så länge du är medlem i vår panel. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap i panelen, kommer vi ta bort all information om dig. Vid hantering av anonyma dataset kan våra system kräva datafiler innehållandes personlig information, som exempelvis e-post som gör det möjligt för oss att till dig skicka en inbjudan till deltagande i en undersökning. Vi kommer behålla din undersökningsdata under en nödvändig period för att uppfylla syften beskrivna i denna Integritetspolicy, när syftet är uppfyllt kommer vi automatiskt radera datafiler innehållandes information som kan identifiera dig.

Ersättningsalternativ

När du växlar in dina Norstatmynt kan du beställa produkter, digitala värdekoder och göra donationer. Om du väljer att växla in Norstatmynt till digitala värdekoder, kan vi eventuellt överföra ett systemgenererat inlösen-ID till vår tredje part-systemleverantör. Leverantören kommer ha en logg med ditt inlösen-ID, datum och produkt. Vi delar endast nödvändig information för att slutföra transaktionen, och aldrig personidentifierande data.

Vårt användande av cookies

En cookie är en liten textfil som lagrar information på din dator. Det används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner såsom inloggning, och för att komma ihåg vad du gjort senast du var på sidan.

Cookies på våra medlemssidor och i våra undersökningar

Vi använder cookies för att hantera inloggning på vår hemsida, och i vissa av våra undersökningar för att erbjuda en bättre service.

Norstats Tracking cookies

Våra Tracking cookies kommer endast användas om du uttryckligen har godkänt detta. Dessa cookies används för att ge våra kunder insikter gällande vilken publik som har sett en digital annonskampanj och/eller för att validera hur befolkningen i ett digitalt segment ser ut. Detta medgivande kan återkallas när som helst, när du är inloggad på ditt användarkonto. Publikrapporterna/segmentvalideringarna innehåller aldrig personlig data.

Tredjepartscookies

Norstat kan komma att placera ut cookies för våra kunders räkning, men endast om du uttryckligen har godkänt detta. Dessa cookies möjliggör behandling av dina personliga uppgifter och information du har angett genom att besvara våra undersökningar, och levereras till kunden tillsammans med cookien vi har placerat å deras vägnar. Våra kunder kommer att kombinera denna information tillsammans med annan information de har om ditt digitala beteende. Syftet är att identifiera målgrupper som liknar dig och som Norstats kunder kan rikta sin marknadsföring emot. Denna marknadsföring kommer INTE att riktas mot dig personligen. Ditt medgivande kan dras tillbaka närhelst du så önskar, genom att logga in på ditt användarkonto.

Du har möjligheten att se och editera vilka tredjepartscookies du har givit oss tillstånd att dela information med, via ditt användarkonto. Genom ditt användarkonto kan du också när som helst återkalla ditt medgivande. För att radera historik, behöver du också radera cookies från din browser.

Google Analytics

Denna hemsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst tillhandahållen av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, vilket är textfiler placerade på din dator, för att hjälpa hemsidan analysera hur användare använder sidan. Informationen som genereras av cookien angående ditt användande av hemsidan kommer överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

Om IP-anonymisering är aktiverat på denna hemsida, kommer din IP-adress avkortas inom arean för medlemsstaterna av den Europeiska Unionen eller andra parter till Agreement on the European Economic Area. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen först överföras till en Google-server i USA och avkortas där. IP-anonymiseringen är aktiverad på denna hemsida.

Google kommer använda denna information på uppdrag av operatören av denna hemsida, i syfte att utvärdera ditt användande av hemsidan, sammanställa rapporter om hemsideaktivitet för hemsidans operatörer och tillhandahålla dem andra tjänster relaterade till hemsideaktivitet och internetanvändande.

IP-adressen, som din browser förmedlar inom ramen för Google Analytics, kommer inte associeras med någon annan data som innehas av Google. Du kan neka användandet av cookies genom att välja passande inställningar i din browser, vänligen notera dock att om du gör detta kommer du kanske inte ha möjlighet att använda den fulla funktionaliteten av hemsidan. Du kan också välja bort att spåras av Google Analytics i framtiden genom att ladda ned och installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on för din nuvarande webbläsare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google Tag Manager

Google Tag Manager är en tjänst tillhandahållen av Google. Google Tag Manager är en plattform/ett kodhanteringsverktyg. Verktyget samlar inte in någon personlig data, men orsakar utlösandet av andra taggar, som kan innehålla din data. Google Tag Manager har inte tillgång till denna data. Om inaktiveringen görs på domän- eller cookienivå, kommer den fortsätta för alla trackingtaggar som är implementerade med Google Tag Manager.

Användar-ID

Ett individuellt användar-ID tilldelas nya panelmedlemmar, så snart du anger din kontaktinformation och accepterar dessa allmänna villkor. Under detta användar-ID, lagras alla registreringsuppgifter och transaktioner. Genom att använda och lagra ett sådant användar-ID, kan vi fördela registreringar till våra partners, kampanjer och annonser, och på så sätt mäta den långsiktiga prestationen av desamma, vilket hjälper oss att kontinuerligt förbättra vår prestationspotential. Du godkänner lagring och användande av detta användare-ID.

Norstat och GDPR

The General Data Protection Regulation (GDPR) är en förordning genom vilken den Europeiska Kommissionen avser att förstärka och förena dataskydd för individer inom den Europeiska Unionen (EU). Den gäller från 2018-05-25.

GDPR lagstiftar ett flertal idéer om datasäkerhet, i synnerhet från ämnet Integritet genom design:

\\ Minimera insamling av personligt identifierbar information.

\\ Radera personligt identifierbar information som inte längre är nödvändig.

\\ Begränsa tillgång och säkra data genom hela dess livscykel.

Norstat har förberett system och rutiner för att implementera GDPR. Norstats system och rutiner säkerställer att data kommer vara säker, både i termer av GDPR-krav och affärsskydd.

Detaljer gällande GDPR artikel 13 och 14: Norstat and GDPR

 

Dina rättigheter som deltagare

Du har rätt att se all personlig data vi har lagrad om dig. Norstat kommer tillhandahålla all nödvändig information för att säkerställa en laglig, rättvis och transparent behandling av personlig information. Vi kommer alltid informera dig om syftet med en process, vilka datakategorier som behandlas, med vilka (om några) vi har delat din information, information om perioden för bibehållande av data och dina rättigheter gällande behandlingen. Din rätt att se data gällande historiska svar i enskilda undersökningar är dock begränsad. Detta beror på att svaren lagras i en pseudomiserad form och inte är kopplad till ditt användar-ID, och att spårning av historiska svar därför kräver en ansenlig mängd manuell behandling. Om det fortfarande är viktigt för dig att se sådan historisk data, måste du specificera vilken data det är du efterfrågar insyn i.

Om oss och denna integritetspolicy

Denna sekretesspolicy anger hur Norstat samlar in och behandlar data om dig. Om du har vidare frågor om processer och behandling av din data, vänligen kontakta oss genom vår Data Protection Officer, Tone Belsvik.

dpo@norstatgroup.com