Villkor

1. Registrering

Medlemmar får endast registrera sig i panelen en gång. Norstat kontrollerar att den angivna informationen stämmer. Norstat har rätt att med omedelbar verkan exkludera medlemmar som, baserat på deras registrerade data, kan säkerställas vara dubbletter eller ha angett felaktig information.

2. Medlemskap

Deltagande i Norstatpanel sker vanligtvis via inbjudan. Inbjudningar till medlemskap i Norstatpanel sänds ut i en slumpmässig process specifik för marknadsundersökningar. Alla som är bosatta i Sverige, är minst 15 år och använder internet regelbundet är välkomna som medlemmar i Norstatpanel. Medlemskapet är gratis och inte bindande, och kan när som helst avslutas. Personlig data om medlemmen ska raderas snarast efter avslutandet av medlemskapet. En medlem som inte har loggat in i panelportalen på sex månader, inte har uppdaterat sin medlemsinformation eller inte har besvarat en undersökning senaste året kommer klassas som "inaktiv". När en medlem blir inaktiv förfaller alla intjänade Norstatmynt.

3. Undersökningar

Respondenter i Norstatpanel inbjuds via mejl att delta i marknadsundersökningar online. Detta mejl innehåller också annan information, exempelvis om den ersättning som utgår för besvarande av undersökningen. Det är frivilligt att delta i alla undersökningar. Norstat beslutar vem som får delta i en undersökning, eftersom alla medlemmar vanligtvis inte passar in i målgruppen för enkäten. Medlemmar åtar sig att besvara undersökningsfrågor utan inflytande från andra personer, och utifrån sin egen kunskap. Norstat förbehåller sig rätten att exkludera deltagare från Norstatpanel om de anger falska svar i undersökningar.

Upphovsrätten för allt undersökningsinnehåll är reserverad. Kopiering av innehåll såsom bilder, diagram, ljud eller texter i elektroniska eller printade publikationer är inte tillåten utan upphovsmannens tillstånd.

4. Ersättning

Medlemmar i Norstatpanel mottar Norstatmynt som ersättning för sitt deltagande i undersökningar. Antalet utdelade Norstatmynt beror delvis på undersökningens längd. Norstat ger endast ersättning för undersökningar med fullständiga svar. Deltagare som avbryter en undersökning mottar inte någon ersättning, eftersom ofullständiga frågeformulär inte kan analyseras. Undersökningar där respondenten inte bedöms passa i målgruppen eller där inga fler svar behövs genererar vanligtvis 1 Norstatmynt som ersättning.