Norstat un VDAR

Pants 13

Informācija, kas jāsniedz, ja personas datus vāc no datu subjekta

 1. Ja personas datus, kas attiecas uz datu subjektu, vāc no datu subjekta, personas datu iegūšanas laikā pārzinis sniedz datu subjektam visu šādu informāciju:
  1. personas datu apstrādātāja un, attiecīgā gadījumā, pārziņa pārstāvja identitāte un kontaktinformācija;
   Visas atbilstošās adreses varat atrast vietnē https://norstatgroup.com/contact/
  2. attiecīgā gadījumā - datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija;
   Norstat ir iecēlis vienu datu aizsardzības inspektoru (DAI) Norstat grupā, lai nodrošinātu vienotu praksi saskaņā ar VDAR visām juridiskajām personām grupā. DAI Norstat ir Tone Belsvika (Tone Belsvik).
  3. apstrādes mērķi, kuriem ir paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats;
   Pārstrādes juridiskais pamats ir Jūsu piekrišana brīdī, kad Jūs reģistrējāties kā mūsu aptauju dalībnieks.
  4. ja apstrāde ir pamatota ar 10. panta (f) punktu 6(1), likumīgās intereses, ko īsteno pārzinis vai trešā puse;
   Norstat apstrāde balstās uz 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, datu subjekts ir devis piekrišanu.
  5. personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir;
   Norstat savāktajiem personas datiem vienmēr ir nepieciešams Jūsu informēts apstiprinājums. Jūs vienmēr varēsiet piekļūt datiem, autorizējoties dalības vietnē. Jūs varat jebkurā laikā dzēst vai rediģēt savus datus.
  6. kur attiecināms - fakts, ka pārzinis plāno nodot personas datus trešai valstij vai starptautiskai organizācijai, kā arī to, ka Komisija ir pieņēmusi lēmumu par atbilstības lēmumu, vai gadījumā, ja notiek pārskaitījumi, kas minēti 46. vai 47. pantā, vai 49. panta 1. punkta otrajā daļā, atsauce uz atbilstošiem vai piemērotiem drošības pasākumiem un līdzekļiem, kā iegūt to kopiju vai kur tie ir pieejami.
   Dati netiks nodoti ārpus EEZ.
 2. Papildus 1. punktā minētajai informācijai personas datu apstrādes laikā pārzinis sniedz datu subjektam šādu papildu informāciju, kas vajadzīga, lai nodrošinātu godīgu un pārredzamu apstrādi:
  1. laikposms, kurā personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto, lai noteiktu šo laikposmu;
   Personas dati tiks saglabāti tik ilgi, kamēr Norstat būs vajadzīgs saistībā ar mērķi, kādam šie dati tiek apstrādāti. Sīkāku informāciju var atrast konfidencialitātes politikā.
  2. tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi personas datiem un to labošanu vai dzēšanu vai datu subjekta apstrādes ierobežošanu vai iebildumus pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
   Jūs varat jebkurā laikā dzēst savus datus savā dalības vietnē. Datu pārraides kontaktiem sazinieties ar Norstat atbalsta komandu, sīkāka informācija atrodama dalības vietnēs.
  3. ja apstrāde ir pamatota ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu, pirms tā atsaukšanas;
   Piekrišanu visu datu apstrādei vai konkrētai izsekošanai var atsaukt jebkurā laikā, izmantojot dalības vietnes, vai sazinoties ar datu kontrolieri.
  4. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
   Uzraudzības iestādes kontaktinformāciju atradīsiet konfidencialitātes politikā.
  5. vai personas datu sniegšana ir likumā noteikta vai līgumiska prasība, vai prasība, kas nepieciešama līguma noslēgšanai, kā arī tas, vai datu subjektam ir pienākums sniegt personas datus un iespējamās sekas, ja šādu datu nesniegs;
   Lai sasniegtu reprezentatīvu iedzīvotāju kopumu, mums ir nepieciešama kāda pamatinformācija, lai uzaicinātu pareizo mērķa grupu tirgus izpētei. Tas ietvers Jūsu kontaktinformāciju un citu informāciju, kā norādīts Jūsu dalībnieka vietnē.
  6. automatizētu lēmumu pieņemšanas pastāvešana, tostarp profilēšana, kā minēts 22. panta 1. un 4. punktā un vismaz šajos gadījumos jēgpilnu informāciju par iesaistīto loģiku, kā arī šādas apstrādes nozīmīgumu un paredzamajām sekām datu subjektam..
   Mēs neveicam automātisku lēmumu pieņemšanu.
 3. Ja pārzinis plāno turpināt apstrādāt personas datus tādā nolūkā, kas nav personas datu vākšanas mērķis, pārzinis pirms datu tālākas apstrādes sniedz datu subjektam informāciju par šo otro mērķi un jebkādu papildu informāciju, kas minēta 2. punktā.
  Ja mēs plānojam apstrādāt datus citiem mērķiem, Jūs vienmēr saņemsiet informāciju un mēs lūgsim Jūsu piekrišanu.
 4. Šā panta 1., 2. un 3. punktu nepiemēro, ja un ciktāl datu subjektam jau ir informācija.

 

 

Pants 14

Informācija, kas jāsniedz, ja personas dati nav iegūti no datu subjekta

 1. Ja personas dati nav iegūti no datu subjekta, pārzinis sniedz datu subjektam šādu informāciju:
  1. personas datu apstrādātāja un, attiecīgā gadījumā, pārziņa pārstāvja identitāte un kontaktinformācija;
   Kontroliera identitāte un kontaktinformācija ir norādīta Privātuma politikā.
  2. attiecīgā gadījumā - datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija;
   DAI identitāte un kontaktinformācija ir norādīta Privātuma politikā
  3. apstrādes mērķi, kuriem ir paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats;
   Tirgus izpēte, digitālo kampaņu validācija un segmentu validācija. Juridiskais pamats ir Jūsu piekrišana sīkdatņu izsekošanai un trešās puses sīkdatņu izsekošanai. Šo piekrišanu jebkurā laikā var atsaukt.
  4. attiecīgās personas datu kategorijas;
   Informācija Jūsu profilā.
  5. personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir;
   Saņēmēji tiek identificēti dalības vietnē, kur saņēmēja līmenī tiek dota / atsaukta piekrišana.
  6. attiecīgā gadījumā, ka pārzinis plāno nodot personas datus saņēmējam trešā valstī vai starptautiskā organizācijā un ka Komisija ir pieņēmusi lēmumu par atbilstības lēmumu, vai 46. vai 47. pantā minēto pārskaitījumu gadījumā, vai 49. panta 1. punkta otrā daļa, atsauce uz piemērotiem drošības pasākumiem un līdzekļiem, kā iegūt to kopiju vai ja tie ir pieejami.
   Dati netiks nodoti ārpus EEZ.
 2. Papildus 1. punktā minētajai informācijai pārzinis sniedz datu subjektam šādu informāciju, kas vajadzīga, lai nodrošinātu godīgu un pārredzamu datu subjekta apstrādi:
  1. laikposms, kurā personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto, lai noteiktu šo laikposmu;
   Termiņš, kurā personas dati tiks glabāti, ir norādīts Privātuma politikā
  2. ja apstrāde ir pamatota ar 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, personas datu apstrādātāja vai trešās personas likumīgās intereses;
   Apstrāde balstās uz piekrišanu.
  3. tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi personas datiem un to labošanu vai dzēšanu vai datu subjekta apstrādes ierobežošanu un iebildumus pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
   Datu subjekta tiesības saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu ir norādītas Privātuma politikā.
  4. ja apstrāde ir pamatota ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas;
   Piekrišanu visu datu apstrādei vai konkrētai izsekošanai var atsaukt jebkurā laikā, izmantojot dalībnieku lapas, vai sazinoties ar datu kontrolierir.
  5. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
   Tiesības iesniegt sūdzību ir norādītas Privātuma politikā.
  6. no kura avota ir personas dati, un, ja vajadzīgs, vai tas nāk no publiski pieejamiem avotiem;
   Personas datu avots ir aprakstīts konfidencialitātes politikā sīkdatņu izsekošanā un trešās puses izsekošanas nodaļā.
  7. automatizētu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kā minēts 22. panta 1. un 4. punktā, un vismaz šajos gadījumos nozīmīga informācija par iesaistīto loģiku, kā arī šādas apstrādes nozīmīgums un paredzamās sekas datu subjektam.
   Mēs neveicam automātisku lēmumu pieņemšanu.
 3. Pārzinis sniedz 1. un 2. punktā minēto informāciju:
  1. saprātīgā laikposmā pēc personas datu saņemšanas, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ņemot vērā īpašos apstākļus, kādos personas dati tiek apstrādāti.;
   Informācija ir pieejama konfidencialitātes politikā, un personas dati netiks iegūti pirms datu subjekta skaidras piekrišanas.
  2. ja personas datus izmanto, lai sazinātos ar datu subjektu, vēlākais brīdī, kad pirmais paziņojums ir sniegts attiecīgajam datu subjektam;
   N/A
  3. a informācijas nodošana citam saņēmējam ir paredzēta, vēlākais, kad pirmoreiz atklāj personas datus.
   N/A
  4. Ja pārzinis plāno turpināt apstrādāt personas datus tādā nolūkā, kas nav tas, kuram tika iegūti personas dati, pārzinis pirms datu tālākas apstrādes sniedz datu subjektam informāciju par šo otro mērķi un ar jebkādu papildu informāciju, kas minēta 2. punktā.
   Mēs nekad neapstrādāsim datus tālāk bez Jūsu nepārprotamas piekrišanas, tāpēc 5.a-5.d punkts Jums neattieksies.
 4. 1. līdz 4. Punktu nepiemēro tiktāl, ciktāl:
  1. datu subjektam jau ir informācija;
  2. šādas informācijas sniegšana izrādās neiespējama vai radītu nesamērīgus pūliņus, jo īpaši attiecībā uz apstrādi arhivēšanas nolūkā sabiedrības interesēs, zinātniskos vai vēsturiskos pētījumos vai statistikas nolūkos, ievērojot 89. panta 1. punktā minētos nosacījumus un aizsardzības pasākumus; ciktāl šā panta 1. punktā minētais pienākums varētu padarīt neiespējamu vai nopietni traucēt šā apstrādes mērķu sasniegšanu. Šādos gadījumos pārzinis veic attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvības un likumīgās intereses, tostarp padarot informāciju publiski pieejamu.;
  3. iegūšana vai izpaušana ir skaidri noteikta Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, uz kuriem attiecas pārzinis, un kas paredz attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta likumīgās intereses; vai
  4. ja personas datiem ir jāpaliek konfidenciāliem, uz to attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumu, ko reglamentē Savienības vai dalībvalstu tiesību akti, tostarp likumā noteiktais pienākums ievērot slepenību..